BioPlyn

Bioplyn v strednej Európe:
Štartuje najväčší európsky projekt „SEBE”, zastúpené je aj Slovensko.

Viac ako 30 podnikov z krajín strednej Európy sa stretlo pri odštartovaní projektu SEBE

V týchto dňoch štartuje projekt Európskej únie „SEBE - Sustainable and Innovative European Biogas Environment”. Projekt je zameraný na inovatívne stratégie využitia bioplynu v krajinách strednej Európy. Oblasť projektu zahŕňa regióny v Rakúsku, Českej republiky, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Poľsku, Slovenskej republike, Slovinsku a na Ukrajine. Pozornosť pritom sústreďuje predovšetkým na strategicky dôležité krajiny Rumunsko a Ukrajinu. Know -how však pochádza z Rakúska. Investovaných bude viac ako 3,2 milióna eur. S celkovým rozpočtom je spustený najväčší projekt týkajúci sa bioplynu v strednej Európe.

Väčšia časť financovaná Bruselom

img_0431

Financovanie projektu preberie predovšetkým Európska únia. 75 percent z celkovej sumy pochádza z Bruselu. Do februára 2013 by mal byť projekt ukončený. Základom projektu je smernica EÚ z roku 2009, v ktorej bol stanovený cieľ pokryť do roku 2020 dvadsať percent celoeurópskej spotreby energie obnoviteľnou energiou. Projekt SEBE smeruje k týmto hodnotám s cieľom rozvíjať inovatívne stratégie využitia bioplynu. Projektoví partneri otvoria stredoeurópsky dialóg v oblasti energie a životného prostredia s cieľom vzájomnej výmeny skúseností a výsledkov štúdií inovatívnych technológií v oblasti bioplynu.

Inovačné opatrenia

Na projekte sa podieľajú podniky z 9 krajín pod vedením rakúskych partnerov projektu Energiepark Bruck/Leitha , Ressource Management Agency and Internationalisierungscenter. Práve nové členské krajiny EÚ nemajú dostatok skúseností týkajúcich sa inovačných opatrení v oblasti bioplynu. Strategicky zaujímavými sú predovšetkým Rumunsko a Ukrajina v súvislosti s ich geografickou polohou a orientáciou ich ekonomiky na poľnohospodárstvo. Hlavné impulzy pre medzinárodnú spoluprácu sa očakávajú predovšetkým od týchto krajín.

Stanovenie cieľa projektu je ambiciózne: v nasledujúcich troch rokoch by malo ICS investovať okolo 570 000 euro do vývoja a rozšírenia bioplynu v Európe. Zvláštna pozornosť sa pritom kladie na inovačné opatrenia ako napájanie do siete zemného plynu, čerpacie stanice na bioplyn ako aj na projekty dodávok tepla a studeného vzduchu. Mnohé krajiny už podali výskumné projekty. Dodatočne by sa mala začať aj osvetová kampaň na Ukrajine, kde sú závislí predovšetkým od ruského zemného plynu.

V rámci projektu SEBE pracuje spoločne 14 partnerov s doplňujúcimi sa a rozmanitými kľúčovými kompetenciami na trvalo udržateľnom rozvoji využitia bioplynu v Európe:

ICS Internationalisierungscenter Steiermark GmbH, Graz, Rakúsko (hlavný partner)

Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj (Vedecké výskumné centrum Bistra
Ptuj), Ptuj, Slovinsko
Enviroment Park S.p.A - Parco scientifico e Tecnologico per l’Ambiente (Enviroment
Park a.s. - Vedecko-technologický park pre životné prostredie), Turín, Taliansko
Energiepark Bruck / Leitha, Bruck an der Leitha, Rakúsko
Główny Instytut Górnictwa (Ústredný banský inštitút), Katowice, Poľsko
Občianske združenie No Gravity (Občianske združenia No Gravity), Bratislava, Slovensko
University of Stuttgart, Inštitút sanitárnej techniky, kvality vody a tuhých odpadov, Štutgart, Nemecko
Ressourcen Management Agentur (RMA) (Resource Management agentúra
(RMA)), Viedeň, Rakúsko
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bialej (Agentúra pre regionálny rozvoj), Bielsko-Biala, Poľsko
Centro Ricerche Produzione Animali CRPA SpA (Výskumné centrum živočišnej výroby ), Reggio Emilia, Taliansko
ÖTGW-RCHS, Rakúsko-česká hospodárska spoločnosť, Znojmo, Česká republika
VEE Sachsen e.V. Vereinigung zur Förderung der Nutzung Erneuerbarer Energien
(Združenie na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie), Drážďany, Nemecko
Asociatia Romana Pentru Promovarea Energiei Regenerabile - Arper (Rumunské
združenie na podporu obnoviteľných zdrojov energie), Biled, Rumunsko
Délalföld Fenntartható Környezetéért Alapítvány (Nadácia pre trvalo udržateľné
životné prostredie južnej veľkej nížiny), Szeged, Maďarsko

Pomocou nadnárodného prístupu projektové konzorcium zavádza spoločné chápanie
možností, stratégií a štruktúr v krajinách strednej Európy. Projekt SEBE chce podporiť ďalšie rozšírenie a najmä trvalo udržateľné zavádzanie anaeróbnej digescie AD. Jedným z kľúčových cieľov projektu je zamerať pozornosť na to, ako funguje AD režim v celej Európe a identifikovať oblasti, ktoré potrebujú ďalší rozvoj a harmonizáciu. Bude sa dbať na rôzne operačné prostredia (právne, ekonomické, logistické, technické), dostupnosť kvalifikovaného personálu, súčasné i potenciálne zdroje a ďalšie regionálne faktory za účelom identifikácie hnacieho prvku a prekážok pre širšie implementáciu AD v centrálnej oblasti EÚ. Stratégie využitia bioplynu (napr. výroba elektriny, spracovanie bioplynu na biometán) sú jedným z hlavných aspektov.

Okrem toho, budú spracované pokyny a nadnárodná stratégia pre budúce vzdelávanie a školenie pre sektor bioplynu a bude ustanovené Centrum regionálneho poradenstva. Osobitá pozornosť sa bude venovať vybraným špecifickým témam pomocou pilotných akcií (napr. informačné kampane a školenia / programy v niekoľkých regiónoch, štúdie uskutočniteľnosti, štúdie technológií, ako napr. decentralizované mikro plynové siete, využitie offgas systému, optimalizácia predspracovania, vyhnívací proces).

Jedným z kľúčových prvkov projektu SEBE je vytvoreniu a posilnenie dobrých vzťahov medzi jednotlivými článkami siete, kľúčovými aktérmi a zainteresovanými stranami v oblasti anaeróbnej digescie. Za účelom uľahčenia šírenie vedomostí bude zriadená séria nadnárodných Kompetenčných centier. Budú zhromaždené výsledky výskumu a budú tvoriť základ konceptu politického dokumentu. Vytvorí sa Poradný výbor. Bude sa skladať z externých odborníkov, rozhodujúcich činiteľov a mienkotvorcov, ktorí nie sú priamo zahrnutí do konzorcia projektu. Výbor bude všetkým stranám pomáhať prezentovať výsledky projektu a sprístupňovať ich ďalším príslušným medzinárodným a národných organizáciám a záujmovým skupinám. Projekt SEBE sa snaží vybudovať komunikačné a operačné prostredie, ktoré bude schopné pretrvať aj po ukončení projektu, t.j. po roku 2013.

www.sebe2013.eu (web stránka sa momentálne pripravuje na spustenie)

Hlavný partner:

ICS Internationalisierungscenter Steiermark (Štajersko), Koerblergasse 117, 8020 Graz, Rakúsko

Projektový partner za Slovensko:
Občianske združenie No Gravity, Oravská 3, 821 09 Bratislava, Slovensko
PR: Linda Adamekova, tel.: +421 (0)918 364457

free counters